وظایف دانش آموزان

student1 تعریف دانش آموز

 

هرکدام از ما به عنوان افراد جامعه وظایفی داریم. مدیر، ناظم، معلم، کارمند بانک یا حتی دکتر و... اگر به خوبی از عهده وظایف خویش برنیایند باعث آشفتگی در زندگی شخصی و جامعه می‌شوند. دانش آموزان در طول سال تحصیلی (برای ساعاتی) ساکنان جامعه کوچکی به نام مدرسه هستند. آن‌ها می‌توانند جامعه کوچک خویش را به خوبی اداره کنند و یا باعث آشفتگی آن شوند. دانش آموزان در انجام وظایف نیازمند هدایت والدین و اولیای مدرسه هستند و اثر گذاری این دو گروه بر آنان می‌تواند قابل ملاحظه باشد. وظایف مربوط به مدرسه بر اساس آئین نامه‌ها و مقررات مشخص شده و مسئولین مدارس درصدد تحقق آن‌ها هستند. وظایف دانش آموزان در مدرسه نیز به استناد آیین نامه اجرایی موجود در مدارس (مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20 /5/1379)، در فصل ششم این آیین‌نامه آمده است. در آیین‌نامه اجرایی مدارس، مقررات انضباطی دانش آموزان این گونه بیان شده:به ادامه مطلب مراجعه نمایید.....